Föräldraråd
Bergsundsskolan är en för- & lågstadieskola belägen i rymliga lokaler vid Hornstull (söder) i Stockholm. Välkommen att läsa mer om vår verksamhet.
Bergsundsskolan, förskola, lågstadieskola, Södermalm, Stockholm
16727
page-template-default,page,page-id-16727,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-21.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Föräldraråd

Protokoll från föräldraråd, 2017-03-29

Protokoll föräldraråd 2017 03 29

 

Närvarande:   Per Johansson, rektor

Johan Åström, biträdande rektor

Tuula Tyvijoki, lärare

Yvonne Marstorp, föräldrarepresentant åk 3

Sofi Erselius, föräldrarepresentant åk 2

Tove Forsblom, föräldrarepresentant åk2

Åsa Jarder, föräldrarepresentant åk 1

Sanna Jordås, föräldrarepresentant Fsk

Sandra Wessman, föräldrarepresentant Fsk

 

Föregående protokoll:

 • Utomhusmiljön på gården

Skolan kommer förbättra miljön på gården med start på påsklovet. Viktigt att komma ihåg att vi endast hyr gården under skoltid och delar den med boende i huset bredvid. Pga detta kan inga större byggnationer ske. Vi kommer snygga till gården genom målning, införskaffande av ny lekmateriel mm.

 • Omsorg när skolan är stängd under planeringsdagar

I de fall barn behöver omsorg när skolan är stängd för planeringsdag, har vi möjlighet att köpa omsorgsplats på Högalidsskolan. Det går också bra att låna skolans lokaler i de fall flera föräldrar vill gå samman och hjälpa varandra dessa dagar.

 • Toaletter och duschar

Samtliga toaletter renoverades under sommaren -16. Tre nya duschar byggdes även på våning två.

 • Gemensamma aktiviteter på skoltid

För att tillmötesgå önskemål om att senarelägga gemensamma aktiviteter kommer vårsjunget i år börja klockan 15.00. Vad det gäller tidpunkten för övriga gemensamma aktiviteter styrs de framförallt av personalens arbetstider.

Frågor från klasserna:

 

Balder:

 • Har skolan någon policy gällande socker?

Nej, vi har ingen generell sockerpolicy. Vi upplever inte att vi serverar mellis mm med stort sockerinnehåll. En ggr i månaden har vi fredagsmys och då kan det förekomma, samt ibland på lov.

 • Om mobbning uppstår, hur ser handlingsplanen ut?

Hur vi agerar i händelse av mobbning finns redovisat i Bergsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen och finns tillgänglig på våningarna samt på hemsidan.

 • Skolinspektionens synpunkter på skolan, vad innebar den?

Skolinspektionen hade synpunkter på hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrevs, gällande dokumentationen av elevernas utveckling mot de nationella målen, hur den generella beslutsgången såg ut mellan skolledning och huvudman samt hur det säkerställdes att arbetet på fritids är förankrat i de nationella målen. Detta har vi åtgärdat genom att genomföra nya rutiner gällande kunskapsuppföljning, planering och utvärdering av verksamheten inom både skola och fritids där samtliga steg dokumenteras.

 

 • Plan för skolhälsovården efterfrågas.

Skolan har uppdragit för skolläkare och skolsköterska att ta fram en sådan plan.

Idun:

 • Är det möjligt att servera maten på giftfria tallrikar och glas?

Ja, i samband med att vi köper in nya tallrikar och glas kommer vi prioritera giftfria alternativ.

Detta kommer ske successivt.

 • Tydliga rutiner för hur information sker vid personalförändringar efterfrågas.

Vi tar till oss synpunkterna och kommer vara mer konsekventa i framtiden.

Oden:

 • Finns det någon möjlighet för eleverna att vara ute mer på gården?

Då vi har en liten gård är det inte möjligt att låta alla elever vara ute samtidigt. Vad det gäller utevistelse på eftermiddagarna är vi ute minst tre ggr i veckan.

 • Blir det någon musikverkstad nästa läsår?

För närvarande har vi ingen möjlighet att erbjuda musikverkstad under kommande läsår.

Detta beror på att vi vare sig inte har lämpliga lokaler eller en pedagog som har möjlighet att driva verksamheten. Vi har inte övergivit tanken om att genomföra musikverkstad, men i nuläget är det ej möjligt.

 • Vad hände med föreläsningen ”Sluta strutsa”, som handlade om barn i den digitala världen?

På grund av för få anmälningar ställdes föreläsningen in. Vi tar kontakt med dem igen och hör om de har möjlighet att komma.

Freja:

 • Vid intagningen till Högalidsskolan finns det elever från Bergsundsskolan som inte har blivit erbjuden plats. Detta beror på att när platserna är begränsade tillämpas den så kallade relativa närhetsprincipen som får till följd att elever inom upptagningsområdet kan bli hänvisade till annan skola. Se stockholm.se för ytterligare information.

 

Information från ledningen:

 • Ombyggnationen av våning 6 fortskrider. Ytterligare ett klassrum kommer byggas på våning 6. Hur vi kommer utnyttja våra nya lokaler är ej klart. Eventuellt blir det ytterligare en klass som tas in vart fjärde år och går hela skoltiden i samma lokaler.
 • I samband med renoveringen kommer en hyreshöjning ske, osäkert hur stor och vi avvaktar.
 • Lägerskolan för årskurs 3 i början av höstterminen kommer från och läsåret 2017/18 vara en obligatorisk del av undervisningen och bekostas av skolan.
 • Den inställda vinteridrottsdagen kommer inte att bli ersatt detta läsår. Under våren har vi två gemensamma uteaktiviteter planerade – Långholmsspringet (en halvdag) och Olympiaden (heldag).
 • Hemsidan leder ibland till missnöje hos både föräldrar och personal. Vi håller på att titta på hur vi ska organisera uppdatering och kontinuerlig skötsel av hemsidan till nästa läsår.

Stockholm 2017 04 05

Johan Åström

 

 

 

 

Protokoll från föräldraråd den 22/2-16
Närvarande: Johan, Per, Christina
Balder: Åsa, Nanna
Oden: Sophie
Freja: Yvonne, Ulrika
Idun: Åsa, Jeanna
Vi diskuterade utomhusmiljön på gården. Önskemål finns från föräldrahåll att skapa miljö för olika typ av lek, även lugn sådan. Föräldrarådet beslöt att gå ut med en förfrågan i klasserna om vilka föräldrar som vill vara med i en sådan planeringsgrupp

Skolledningen informerade om att om barn behöver barnomsorg när skolan har planeringsdagar så kan vi köpa plats på annan skola. Vi anser det viktigt och värdesätter att all personal på skolan kan delta på gemensamma fortbildningar och konferenser. Förslag kom upp att man kan samarbeta bland föräldrar. Kanske göra listor på vilka som kan ta hand om barn olika tillfällen.

Vi diskuterade om det finns intresse hos föräldrar att själva starta grupper för att ventilera aktuella frågor. Finns intresse så bistår skolan med lokaler.

Vi diskuterade och reflekterade kring hur vi arbetar med genus på skolan. Vi är öppna för fortbildning men det är också något som vi arbetar med kontinuerligt i vardagen på skolan. Vi har en likabehandlingsplan som vi arbetar efter. Denna ligger ute på nätet och revideras varje år.

Frågor om bemanning på fritids togs upp. Vi har två personal på varje våning fram till kl. 16.00. Är personal frånvarande så kan det bli så att tre personal tar hand om två våningar. Vi prioriterar de yngsta barnen så där är vi alltid två personal.
På lunchrasten är vi tre vuxna på tre klasser. En vuxen på gården, en på motoriken och en som går emellan Freja och Idun.

Johan ska skriva en ”lathund” med tips och råd inför den lägerskola som klasserna gör när de börjar tredje klass.

Vi åker skridskor efter jullovet fram till vinterlovet. Hur många gånger det blir är lite olika mellan grupperna. I de äldre årskurserna räcker inte skoltiden till om man är borta en förmiddag varje vecka i sju veckor. Där åker barnen 3-4 gånger i halvklass medan den andra halvan är hemma och arbetar. Det finns skridskor på skolan att låna om man inte har. Vi tar också tacksamt emot skridskor ifall ni har avlagda hemma.

Toaletterna på skolan kan lukta. Vi har gamla rör. Nu är ett medel som man häller i stammarna inköpt så vi avvaktar och ser vad som händer. Men kranar, toalettstolar och handfat är bytta. Tyvärr har vi inte än hittat någon lösning på duschproblemet på våning två. Vi planerade att bygga en till dusch men fick avslag pga en bärande vägg.

Vi diskuterade hur vi gör när skolan bjuder in till gemensamma aktiviteter på skoltid. De ligger ibland så tidigt så föräldrar inte har möjlighet att delta. Ett förslag som kom upp var att klassföräldrarna kan ta över efter kl.18 så att de som kommer sent har möjlighet att stanna en stund. Diskutera i klasserna!

En fråga som är aktuell och viktig handlade om barnens säkerhet på skolan. Vi har en krisgrupp som ser över olika riskmoment. Namn och telefonnummer till dem som är med kommer läggas ut på hemsidan. Skolan har också samarbete med polis, kyrka och brandförsvar. Vi väntar också på att få en porttelefon med kamera till porten. Det är väldigt viktigt att alla som passerar porten ser till att den går igen ordentligt!

Hemsidan ska uppdateras oftare och ansvaret för det kommer att ligga på ledningen.

Frågan om tätare möte mellan ledning och föräldrar dryftades. I nuläget finns ingen tanke på att utöka föräldraråden. Vi har så tät föräldrakontakt på skolan för övrigt så det känns inte aktuellt.

Det finns föräldrar som vill arbeta med trafiken på Långholmsgatan och få ner hastigheten. Vi återkommer om detta när vi vet mer.

Stockholm den 24/2-2016
Christina Lundin

 

 

 

Protokoll föräldraråd 2015 02 18
Närvarande:
Skolledning: Per Johansson, rektor, Johan Åström, bitr. rektor
Fsk Balder: Sofi Erselius, Tove Forsblom
Åk 1 Freja: Yvonne Marstorp, Ulrika Nulty
Åk 2 Idun: Åsa Jarder, Petra Holmberg
Åk 3 Oden: Flemming Hedén, Östen Bexelius
Per hälsar alla välkomna.

Balder:
Är det möjligt att ha mer organiserade fysiska aktiviteter med syfte att locka alla att delta, även de som normalt inte väljer dessa typer av aktiviteter?

Detta skulle kunna ske inom ramen för lekområden.

Under den senaste perioden har vi haft oturen att drabbas av mycket sjukdom i personalgruppen. Innebär detta att verksamheten blir lidande?

Detta läsår har varit mycket tufft vad det gäller sjukskrivningar. När pedagoger är sjuka löser vi det först och främst med hjälp av personalen i huset. I det här fallet, när sjukskrivningarna har dragit ut på tiden, har vi tagit hjälp av vikarier som tidigare arbetat hos oss.
När många är sjuka går det till viss del ut över verksamheten. Den planering som gjorts måste göras om och det kan innebära att vissa moment utgår.

Går det att göra något åt de illaluktande toaletterna på Balder?

Vi kan inte göra så mycket åt toaletterna på grund av den värd som äger huset och dennes ovilja att utföra mer än det mest grundläggande underhållsarbeten.

Finns OVK?

Ja, ventilationen kontrolleras regelbundet.

Hur är kompetensen hos skolläkaren och skolsköterskan?

Vi bedömer att både skolläkare och skolsköterska är kompetenta – vi har inte fått in några klagomål på deras sätt att sköta sina uppgifter.

Balders föräldrar efterlyste också ett mer strukturerat genuspedagogiskt arbetssätt. Ett sätt skulle kunna vara att föra föräldradiskussioner kring arbetet med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Förslag om föräldradiskussioner kring arbetet med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolan: vi går vidare med arbetet med planen samt utvecklar vårt genuspedagogiska arbete.

Oden:
Positivt intryck av verksamheten, småskaligheten är en styrka.
Viktigt med flera perspektiv vad det gäller livsåskådning, inte enbart olika religiösa utan även sekulära perspektiv.

Maten:
Under detta läsår har vi haft en vegetarisk dag på måndagar. Detta har tyvärr haft den effekten att många elever äter mindre. Då skolans huvudsakliga intresse ligger i att eleverna orkar arbeta i skolan har vi beslutat att upphöra med en fast vegetarisk dag.

Vi diskuterade också att det förekommer svordomar och otrevligt språk i barngruppen. Från skolans sida är det nolltolerans på språk som inte är ok

Idun:
Hur kommer arbetslagen se ut i höst?
Den frågan kan vi inte svara på ännu, då vi avvaktar medarbetarsamtal.

Är det nödvändigt att fokusera på sockerprodukter när det är festligheter på skolan?
Skolan bjuder på godis två gånger per år- julgransplundring och påsk. Till detta kommer en glass en gång i månaden i samband med födelsedagsmellis. Från skolans sida har vi gjort förändringar för att minska elevernas sockerintag, främst genom att ta bort all smaksatt yoghurt och fil.

Hur mycket kulturupplevelser får eleverna?
Alla klasser gör flera besök per år. Detta sker oftast i samband med de områden som klassen arbetar med. Det kan vara museum, teater mm.
Hur ofta är klassen ute på fritids?
Skolan har tre eftermiddagar ute/vecka, måndag, tisdag och torsdag. Onsdagar och tre av fyra fredagar är det aktiviteter inne på fritids.

När barnen är ute i bergen är det alltid minst en vuxen i närheten.

Gångbron över Långholmsgatan är ofta i dåligt skick med trasiga lampor och skräp. Är det något som skolan kan påverka?
Skolan har lika stor möjlighet att påverka detta som ni föräldrar. Det bästa är antagligen att ni föräldrar tar kontakt med stadsdelen och påpekar detta. Det finns en app för att göra anmälningar om trasiga lampor mm till staden.

Freja:
Hur är skolans policy vad det gäller insamlingar till klasskassa och aktiviteter som kräver viss utrustning?
Vad det gäller insamling till klasskassan är det helt upp till föräldragruppen att anordna aktiviteter i syfte att samla in pengar till klasskassan. Detta är inte något som skolan blandar sig i. Däremot kan vi från skolans sida vara mer tydliga med att aktiviteterna inte får utestänga någon av ekonomiska eller andra skäl.

Vi anordnar aldrig aktiviteter som kräver dyr utrustning. Skolan har också möjlighet att låna ut exempelvis skridskor.

Finns det möjlighet att utöka antalet duschar på våning två?
Det finns på sikt en plan att bygga om duschutrymmena på våning två.

Är bemanningen på Freja en kort efter personalbyte?
De tre personal som nu är på Freja är tidsmässigt mer med klassen.

Går det att ta del av skolans årsredovisning?
Ja, den finns att beställa från bolagsverket.

Per informerar:
Förskoleklassen inför skolstart 2015 är i det närmaste klar. Även Lundaskolans förskoleklass är full inför 2015 och även 2016. Lundaskolan kommer ha 20 elever i varje klass, fsk-3 fördelat på två våningar.
Det finns goda möjligheter till positiva synergieffekter när vi har två skolor, exempelvis vid lov, fritids, samarbete mellan personalgrupperna.
Vad det gäller planen att utöka skolan till mellanstadiet, har planen funnits, och finns till viss del fortfarande. Dock saknas både tillstånd och lämplig lokal. Tanken finns kvar på lång sikt.

Vad det gäller Bergsundsskolans personal har ingen sagt att de ska sluta.
Skolan har införskaffat en Ipad till varje våning som enbart ska användas i skolverksamheten, främst för de elever som behöver extra stöd.